header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Diaconaat

Het woord diaken stamt van het Griekse woord ‘diakonos’, dienaar. Eeuwenlang dienden diakenen de gemeenschap vooral door het bieden van materiële hulp aan mensen die daar behoefte aan hadden. Geleidelijk hebben overheden en professionele helpverleners de taak van de kerken overgenomen. Toch behandelt de diaconie nog steeds hulpaanvragen van mensen die (financiële) ondersteuning kunnen gebruiken.

Taken diaconie

De diaconie heeft vooral een taak bij het goed laten verlopen van de kerkdiensten en de collecten. Daarnaast organiseert de diaconie bijzondere activiteiten waaronder de jaarlijkse kledinginzamelingsactie en de maaltijd voor dak – en thuislozen (de Klaasmaaltijd).

Doelgroepen

De diaconie van de Nicolaikerk onderscheidt de volgende doelgroepen:

 • Gemeenteleden en betrokkenen bij de Nicolaikerk.
 • Wijkbewoners die een financiële hulpvraag hebben.
 • Ouderen in de wijk en in Tolsteeg
 • Bewoners en bezoekers van het Willem Arntzhuis
 • Dak- en thuislozen

Doelstellingen

Voor de periode 2011 – 2015 heeft de diaconie zich de volgende doelen gesteld

 • De gemeente bekendmaken met het werk van de diaconie en de wijze, waarop de gemeenteleden hieraan zelf een bijdrage kunnen leveren.
 • Voortzetten van individuele hulpverlening in de wijk, onder meer via contacten met ‘Het Trefpunt’, ‘De Nieuwe Jutter’,  ‘Omduw’ en signalering door gemeenteleden.
 • Het voorzien in de behoefte aan voedsel en kleding ter aanvulling van de reguliere hulpverlening, onder ander door steun aan de voedselbank, het organiseren van de Klaasmaaltijd en de kledingactie. In het kader hiervan overleg voeren met hulpverlenende instanties binnen Utrecht en het afstemmen van de onderlinge activiteiten.
 • Het moreel en financieel ondersteunen van de Werkgroep Etnische Groeperingen met het oog op het organiseren van aktiviteiten, die de dialoog, ontmoeting en ondersteuning bevorderen tussen diverse groepen in de wijk.
 • Het samen met gemeenteleden, ambtsdragers en vrijwilligers openstellen van de kerk als plaats van ontmoeting, bezinning en viering van het geloof. In het bijzonder door een bijdrage te leveren aan inspirerende, bemoedigende en ordelijk verlopende diensten.
 • Het actief op zoek gaan naar mensen en groepen met hulpvragen, waarbij de diaconie een antwoord kan geven in het bijzonder binnen de eigen wijkgemeente. Het stimuleren van gemeenteleden om deze hulpvragen te signaleren.

Activiteiten

present

De activiteiten, waarmee de diaconie in de periode 2011 – 2015 de doelgroepen wil bereiken

 • Financiële en materiële hulp en ondersteuning  (aan de hand van een protocol).
 • Vieringen Nicolaikerk, zoals Schrift en Tafel, dankgebeden en voorbeden, collecten
 • Vieringen Universitair Medisch Centrum (UMC Utrecht).
 • Kerstviering ouderen
 • Kledingactie
 • Klaasmaaltijd
 • Onderhouden van contacten met Stichting Present  (gemeenteleden kunnen zich aanmelden om individueel of met een groep op een bepaalde dag hand– en spandiensten te verrichten).
 • Onderhouden van contacten met het Willem Arntzhuis via koffiedrinken na de dienst en de zangdiensten
 • Contacten met ‘Het Trefpunt’ en ‘De Nieuwe Jutter’
 • Participeren in Diaconaal Missionair Orgaan van de Protestantse gemeente Utrecht

Giften en informatie

De diaconie is afhankelijk van giften daarom wordt er wekelijks gecollecteerd voor het diaconaat. Wilt u de diaconie steunen, maak dan een gift over op rekeningnummer NL52 RABO 0175 4672 69 t.n.v. Diaconie protestantse wijkgemeente Nicolaïkerk.

Neem voor meer informatie over het werk van de diaconie contact op met Wilma Rozenga.