header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Wijkkerkenraad

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele gemeente en wordt gevormd door alle ouderlingen, diakenen en de predikant, in totaal ongeveer 25 personen.
Het moderamen van de kerkenraad fungeert als een dagelijks bestuur. Het moderamen handelt binnen de kaders van het vastgestelde beleid lopende zaken af en is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de beraadgroepen.

Binnen de Nicolaïkerk zijn als beraadsgroep actief:

  • Pastoraat
  • Wijkraad van kerkrentmeesters
  • Diaconie
  • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
  • Missionair werk
  • Vorming en Toerusting
  • Jeugdwerk
  • Liturgie
  • Communicatie en PR

 

Hieronder en op andere plaatsen op de wensite staat meer informatie over de beraadsgroepen.
Vanuit de kerkenraad zijn leden afgevaardigd in de stedelijke algemene kerkenraad van de PGU en in de classis.

Vanuit de wijkkerkenraad zijn leden afgevaardigd in de stedelijke algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) en in de classis.
Enkele ambtsdragers zijn bevestigd met een speciale opdracht nl. voor eenzame uitvaarten, rouw- en trouwdiensten, het Willem Arntsz Huis, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC), Woon- en zorgcentrum Tolsteeg en Diakonaal Missionair Orgaan (DMO).Het DMO is namens de PGU verantwoordelijk voor stedelijk diakonaal-missionair werk en projecten en de aansturing van de diaconale en missionaire werkers in de stad.

Informatie: Gonnie Boerma (voorzitter) en Klassie Kil (scriba)

 

Informatie over de beraadsgroepen


Pastoraat

In de Nicolaïgemeente vertrekt het pastoraat vanuit het principe van het ‘omzien naar elkaar’. Bij pastoraat kan het naast de ‘gewone dingen van het leven’ ook gaan om de wezenlijke vragen van het leven, die aan de orde zijn in problematische situaties, zoals opvoeding, relaties, ziekte en gezondheid, lijden en sterven. Met elkaar door zo’n moeilijke fase gaan hoort ook bij pastoraat.
In het ‘omzien naar elkaar’ vervult de beraadsgroep een  coördinerende rol. Zij organiseert activiteiten die het onderling naar elkaar omzien van gemeenteleden bevorderen. De belangrijkste taken van de beraadsgroep zijn: verwelkomen van mensen die nieuw in de wijk zijn, coördinatie van het bezoekwerk en het uitvoeren van het speciale bezoekwerk. Ook de predikant rekent dit speciale bezoekwerk tot zijn kerntaak. Daarbij zoekt hij op eigen initiatief contact met mensen, en laat hij zich ook graag door alle gemeenteleden informeren over waar een bezoek gewenst is.
Afspraken voor een huisbezoek kunt u direct met de predikant maken, of door contact op te nemen met het pastoraal meldpunt in de persoon van Marja Branderhorst (06-83593663). Via het pastoraal meldpunt kunt u ook persoonlijk-pastorale zaken of zaken die anderszins de kerkelijke betrokkenheid betreffen doorgeven.
Informatie: Cootje Zutt-van den Berg

Wijkraad van kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de werving en het beheer van gelden (o.a. actie Kerkbalans), de ledenadministratie, het beheer en de verhuur van gebouwen, en de arbeidssituatie van de kosters/beheerders.
Penningmeester van de wijkgemeente is Erik Haafkens.
Gelein van de Voorde is de wijkledenadministrateur.
Informatie: Henk-Jan Seesink

Diaconie

Het diaconaat uit zich in allerlei vormen van aandacht en activiteit voor de naaste. Mensen uit de wijk (ook niet-kerkleden), die om wat voor reden dan ook in de knel zitten, kunnen een beroep doen op de wijkdiaconie. Samen wordt gekeken hoe problemen het hoofd geboden kunnen worden. De diaconie werkt hierbij volgens een protocol dat onder andere de zorgvuldigheid en toegankelijkheid ten goede komt. De diaconie participeert in het stedelijke Diaconaal-Missionair Orgaan (DMO). Er wordt samengewerkt met een instelling als OMDUW en met de buurthuizen Het Trefpunt en De Nieuwe Jutter.
De diaconie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor specifieke doelgroepen als daklozen en ouderen.
Tijdens de kerkdiensten zijn de diakenen verantwoordelijk voor de collecten, de voorbeden en de avondmaalstafel. Voorbeden kunnen op zondag tot 9.50 uur in het voorbedenboek worden geschreven of tot zaterdagmorgen 12.00 uur per e-mail aangevraagd worden via fam.kil@ziggo.nl. De diakenen draaien mee in het rooster van kerkdiensten in het UMC afdeling AZU.
Renée van der Vecht is secretaris. Wim Verboom is interim penningmeester.
Informatie: René Kil

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-beraadsgroep betrekt de gemeente bij de nood in de wereld en de wereldwijde verkondiging van Gods woord in de praktijk. Activiteiten zijn de jaarlijkse ZWO-kerkdienst, het ZWO-project, de maandelijkse ZWO-tafel en schrijfactie, de wereldmaaltijd in de veertigdagentijd, speciale acties (bijv. van Kerk in Actie), publiciteit over ZWO, en fondswerving o.a. door het inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten t.b.v. de zending. De beraadsgroep participeert in de stedelijke commissie voor ZWO (SZWO).
Informatie: Karin van Straten

Missionair Werk

De beraadsgroep zoekt naar mogelijkheden om geloof en kerk bij mensen onder de aandacht te brengen en om ‘kerk in en voor de stad’ te zijn. Activiteiten die vallen onder de beraadsgroep zijn o.a. het ontmoetingscentrum De Roef, verspreiding van het blad Open Deur, Klas in de Klaas, Kerst in de Klaas, Culturele Zondagen waarvan het thema mogelijkheden biedt en de Utrechtse Kerkennacht (in 2017). De beraadsgroep plaatst regelmatig een stukje in De Rivierwijker.
Informatie: Rixt van de Voorde

Vorming en Toerusting

De beraadsgroep Vorming en Toerusting houdt zich bezig met het verdiepen en verbreden van (geloofs-)kennis en/of vaardigheden van gemeenteleden van 18 jaar en ouder. De beraadsgroep doet dit door het organiseren van kringen, cursussen, leerhuis en gemeenteavonden rond thema's die betrekking hebben op gemeentelid-geloof-samenleving. In september wordt jaarlijks een overzicht van de activiteiten gepubliceerd. Actuele informatie vindt u bij 'Leren in de Klaas' en in de nieuwsbrief Mededelingen.
Informatie: Adriaan Verheij

Jeugdwerk

Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten. Zie o.a. de informatie bij Crèche, Kinderkerk, Tienerkerk, Musicalproject. De jeugdouderling speelt een coördinerende rol in alle vormen van jeugdwerk van de Nicolaïkerk en participeert in het stedelijk Jeugd- en Jongerenwerk.
Informatie: scriba Klassie Kil

Liturgie

De liturgiecommissie denkt na over de verschillende aspecten van de eredienst, waarbij vormgeving en inhoud van de diensten op structurele wijze worden geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan kan de liturgiecommissie voorstellen doen aan de kerkenraad over de liturgische vormgeving van de erediensten. 
Informatie: Klassie Kil (interim voorzitter)

Communicatie en PR

De beraadsgroep communicatie en pr heeft als taak na te denken over verbeteringen in de huidige communicatie in de wijkgemeente, de bekendheid van de wijkgemeente te vergroten, de beraadsgroepen te ondersteunen bij de communicatie van hun activiteiten, en een professionele huisstijl van de wijkgemeente in de communicatie te waarborgen.