header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018

VESPERSZondag 18 maart, 10.00 uur

 

5e Zondag van de Veertigdagentijd

 

ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGER: ds. Dirk Neven
ORGANIST: Ko Zwanenburg
LEZINGEN: Eerste Testament. Jeremia 31: 31-34 (vert. NBV)

 
algemeen logo

 
De vijfde zondag van de 40-dagen, Judica (Oordeel mij) was in vroeger tijden de lijdenszondag waarmee de eigenlijke lijdenstijd begon. Het altaar en de beelden waren met doeken bekleed, tot op de kruisverering met Goede Vrijdag, respectievelijk het zingen van het Gloria in de Paasnacht. De doeken waren vaak beschilderd met voorstellingen van het lijden van Christus – de oorsprong van de moderne ‘hongerdoeken’! Aanzet tot inkeer en soberheid zal dit hebben ingegeven, maar wellicht was ook solidariteit met de tijdelijk van de kerkdienst uitgesloten boetelingen (!) reden voor deze verhulling. Ook het ‘vasten van de ogen’ was en is een teken van boete, inkeer en omkeer. Over ‘zien’ gaat het ook in onze dienst. Wij horen een bericht uit Johannes 12, 20-33, waarin enkele heidense Grieken aan Filippus vragen, als het Paasfeest nabij is: ‘Wij zouden graag Jezus willen zien’. Maar Jezus wil juist spreken over datgene wat niet te zien is: het wonder van de graankorrel die in de aarde valt en sterft, en dan toch veelvuldig vrucht draagt. Wie kan dit geheim verstaan? Hóe moet je dit geheim verstaan? Misschien kan dat door het zelf, net als Jezus, ook te ondergaan: je leven verliezen en het daardoor juist te winnen. Het einde blijkt dan een nieuw begin.
 


Zondag 11 maart, 10.00 uur

 

4e Zondag van de Veertigdagentijd

 

ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGER: ds. Dirk Neven
ORGANIST: Karel Demoet
CANTORIJ De Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
LEZINGEN: Jozua 4, 19 - 24, 5, 1 en 5, 10 -12 (O.T)
Johannes 6, 1-15 (N.T.)

 
algemeen logo

 
Met deze vierde zondag zijn wij bij het midden van de 40-dagen aan gekomen. De oude naam van deze zondag luidt Laetare! (Verheugt u!), en steekt daarmee uit boven de andere zondagen. De gewoonte om op deze dag in de R.K.-kerken geen paarse maar roze misgewaden te dragen, en wij geen paarse maar roze stola dragen, hangt samen met een oud Romeins lentefeest, waarbij men elkaar met (roze) bloesems versierde. Zoals vaker werd dit feest door de kerk ‘gedoopt’. De gedempte vreugde van deze vastenzondag hangt ook samen met bepaalde riten voor de catechisanten, die op deze dag werden voltrokken, als voorbereiding op hun doop en belijdenis met Pasen. In de oude Kerk werden als regel volwassenen gedoopt. Zo werden bijvoorbeeld de oren geopend: de priester raakt de oren en de neus van de aanstaande dopeling aan en zegt: ‘Effatha, dat is: ga open!’. Ook wij willen in onze dienst onze oren openen voor het geheim van het aanstaande Pasen, Zo horen wij een bericht uit Johannes 6, over de ‘wonderbare vermenigvuldiging’. De leerlingen zijn overweldigd door een machteloos gevoel. Twee honderd schellingen zijn bij lange na niet voldoende om allen te voeden. Dat zelfde hulpeloze gevoel bekruipt ons als wij ons geconfronteerd weten met de hongersnoden, die steeds weer onze rust komen verstoren. Jezus doorbreekt deze hulpeloosheid door te beginnen met het delen van het weinige dat voorhanden is. Vijf broden en twee vissen.
De cantorij zingt het koraal Jesu, meine Freude J.S. Bach (1685- 1750) en het motet ‘Da nun die Menschen das Zeichen sahen...’ van Melchoir Franck (1579–1639) Karel Demoet speelt variaties over Jesu meine Freude van Johann Gottfried Walther (1684-1748).
 


Zondag 4 maart, 10.00 uur

 

3e Zondag van de Veertigdagentijd

 

ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGER: ds. Hans Koops
ORGANIST: Ko Zwanenburg
LEZING: Johannes 2:13-25

 
algemeen logo

 
Het leesrooster onderbreekt vandaag de lezingen uit Marcus en maakt een uitstapje naar Johannes. We lezen Johannes 2:13-25, het verhaal over de tempelreiniging.
 
Staat dit verhaal bij de andere evangelisten aan het eind, ingekaderd in het verhaal van de arrestatie en uiteindelijke kruisiging, bij Johannes staat het vrijwel aan het begin, direct na dat van de bruiloft te Kana. Zo vormen de twee verhalen elkaars spiegelbeeld. In het verhaal van deze zondag wordt oppositie gevoerd, niet tegen de tempel, niet tegen de joodse religie, maar tegen een religieuze praktijk die er is om zichzelf, waarbij het welzijn van de mensen geen rol meer speelt. Zo´n godsdienstige praktijk wordt een dwangbuis voor mensen.
 
Psalm 25 is de vaste Psalm van deze zondag.
 

 

Zondag 4 maart, 17.00 uur


Kunstvesper
 

ORDE VAN DIENST

 

THEMA Credo
VOORGANGER: dr. Rijk Schipper
ORGANIST: Berry van Berkum
CANTORIJ: Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
LEZING: Genesis 28:10-22
PSALM: Psalm 8

 


confiteor.jpg

Op zondag 4 maart is er om 17.00 uur in de Nicolaïkerk een vesper, waarin dr. Rijk Schipper voorgaat.
 
De lezing is uit Genesis 28:10-22, Psalm van de zondag is Ps. 8.
 
Het thema van de vesper is: Credo
 
Het is de 3e zondag van de Veertig Dagen, het betreft een ‘kunstvesper’, voorafgegaan door de presentatie van Henk Pietersma.
 
Met medewerking van de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg en Berry van Berkum, orgel Muziek van de Cantorij: Kyrie in d Laszlo Halmos (1909 - 1990) Psalm 8 Credo Urmas Sisask (1966) Magnificat in B flat Phillip Moore (1943)
 
(Op zondag 18 maart is er geen vesper in de Nicolaïkerk)