Bestuur

Bestuur
De wijkgemeente van de Nicolaikerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU), die weer onderdeel is van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

De wijkkerkenraad is het bestuur van onze wijkgemeente. Zij is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Dit zijn ongeveer 15 mensen. De scriba (secretaris) is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via scriba@nicolaikerk.nl.

Er is binnen de kerkenraad gekozen voor een taakverdeling in de vorm van een
- kleine kerkenraad (KKR, 7 leden) die de dagelijkse zaken afhandelt, besluiten voor de grote kerkenraad voorbereidt en het contact met de werkgroepen onderhoudt. De KKR vergadert maandelijks.
- grote kerkenraad (GKR, alle 15 leden) die zich bezighoudt met beleid, visie, bezinning, vorming en verdieping en de grotere en langere termijn besluiten neemt. De GKR heeft 4 à 5 vergaderingen per jaar.

Omdat we als gemeenteleden er samen verantwoordelijk voor zijn dat het gemeenteleven beantwoordt aan wat Christus wilde, is er een groot deel van de verantwoordelijkheid in de praktische uitvoering gedeeld met de werkgroepen in onze gemeente, die relatief zelfstandig opereren. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Daarbij opereren zij wel binnen het door de kerkenraad opgestelde speelveld, zowel inhoudelijk als financieel.
De verbondenheid met de kerkenraad is geborgd door regelmatige terugkoppeling en overleg met een contactpersoon in de kerkenraad. Jaarlijks leggen werkgroepen een plan en begroting voor goedkeuring aan de KKR voor. Daarnaast is er jaarlijks een evaluatie van de inzet en voortgang van de werkgroepen. Inzet en activiteiten sluiten aan bij de doelstellingen, het beleid en het budget van de wijkgemeente.
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen aan de kerkenraad gekoppeld:

-    Liturgie (inclusief muziek in de diensten)
-    Pastoraat
-    Wijkraad Diaconie
-    Wijkraad Kerkrentmeesters
-    Vorming en Toerusting (V&T)
-    Jeugd
-    Muziek (nog te starten)  
-    Huis voor de Ziel  
-    Communicatie  
-    Jong-volwassenen (inclusief studenten)
-    Vaak Klaas

Daarnaast zijn er kortdurende thematische werkgroepen of commissies die onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad werken.
terug